Carregant

Ajuntament de Vilassar de Dalt

Pla d’Actuació Municipal

Què trobaràs en aquesta pàgina?

Visualització online de les actuacions de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del mandat 2016-2019

Àmbits d’actuació i cronologia

Selecciona un any per veure les diferents linies d’acció ordenades segons la seva cronologia
2016
2017
2018
2019

Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (2016)

Vilassar de Dalt / 2016 /
|

Un Ajuntament sostenible i de proximitat

68 %

Definir la reducció del deute

(Tasca completada)

Aplicació dels mínims previstos en el pla d’ajust financer 2012-2022

Descripció de l'acció:

Apostar per una reducció gradual del deute alhora que mantenim i millorem els serveis públics. Desenvolupament d’un pla de tresoreria anual per mantenir la situació actual de compliment amb els terminis legals de pagament. Contenció i suavització progressiva de la pressió fiscal en la mesura que s’estabilitzi la situació econòmica.

Acció completada:
01/12/2015

(Tasca completada)

Reorientació de l’empresa municipal VISERMA com a plataforma de prestació de serveis públics

Descripció de l'acció:

Reorientació paral·lela al procés de negociació del deute dels actius immobiliaris vinculats a la societat (dació en pagament d’actius immobiliaris i quitança substancial que permeti al grup municipalun pas de gegant en el sanejament les finances públiques).

Acció completada:
01/03/2016

(Tasca completada)

Pla específic de reducció del deute

Descripció de l'acció:

Aquest pla es defineix una vegada resolta l’operació de dació en pagament i està orientat a assolir, el 2018, el fet de trobar-nos per sota del 110 en l’índex d’endeutament. Aprovació per consens d’un calendari amb quantia i termini de reducciódel deute, i altres estratègies de disminució del mateix.

Acció completada:
01/03/2016

(Tasca completada)

Convocatòria d’audiències públiques abans de presentar els pressupostos anuals al Ple

Descripció de l'acció:

Explicar els pressupostos i alhora valorar propostes d’esmena o inclusió de partides per part de la ciutadania i del teixit associatiu. Amb l’estabilització de les finances municipals, implantar anualment i progressiva elements de major participació en els pressupostos municipals.

Acció completada:
01/02/2016

(Tasca no completada)

Plena assumpció de la gestió de tots els serveis de recaptació i facilitació del pagament

Descripció de l'acció:

Plena assumpció de la gestió de tots els serveis de recaptació i facilitació del pagament amb fórmules (ja experimentades) de pagament fraccionat anual.Definir el model per a la seva posada en marxa el 2017, i assumir l’esforç de contractació de personal qualificat i necessari per tal de garantir aquest control directe dels serveis de recaptació, tot diferenciant la gestió tributària dels serveis d’inspecció i recaptació.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Generar unitats d’eficiència en compres agregades, subvencions i reforç inspecció d'obres

Descripció de l'acció:

Generar unitats d’eficiència en: a) Compres agregades de béns i serveis, amb l’establiment de criteris ètics, socials i mediambientals en la política de compres, i l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica; b) Unitat de gestió de subvencions, encarregada del cicle complert de tramitació (convocatòries, sol•licituds, justificació i cobrament), amb l’objectiu d’augmentar i optimitzar aquest tipus d’ingressos. c) Reforç de la inspecció d’obres i activitats amb la figura del nou zelador, amb tasques d’inspecció i administratives.

Comentaris:
Actuació desenvolupada parcialment. Falta completar la unitat de gestió de subvencions per acomplir amb el conjunt d'aquest punt.

Dissenyar una organització interna més eficient

(Tasca no completada)

Procedir a les adscripcions o assignacions de funcions dels treballadors i les treballadores als llocs de treball corresponents

Descripció de l'acció:

Finalitzada de Relació de Llocs de treball (RLT) del Grup Municipal, procedir a les adscripcions o assignacions de funcions dels treballadors i les treballadores als llocs de treball corresponents, d'acord amb les necessitats dels serveis i precisant els requisits per a l'acompliment de cada lloc.

Comentaris:
Pendent de realitzar

(Tasca completada)

Impuls d’un procés de canvi de l’organització orientada a objectius i resultats

Descripció de l'acció:

Definició d’una bateria d'indicadors i d’informació clau sobre la prestació de serveis que defineixi les unitats de costos i el grau de satisfacció dels usuaris, a fi de mantenir un esperit d'autoavaluació i millora permanents. Es farà una avaluació anual d’aquest grau de satisfacció, i per primera vegada el municipi utilitzarà la tècnica de les enquestes i els grups qualitatius de discussió sobre serveis públics.

Acció completada:
01/12/2015

(Tasca completada)

Definició d’una estructura organitzativa moderna definida per àrees

Descripció de l'acció:

Les àrees són: 1) Serveis Generals, Economia i Secretaria; 2) Serveis Territorials, Via Pública i Seguretat; 3) Serveis a les Persones; 4) Serveis de Comunicació, Participació i Atenció Ciutadana. Aquestes quatre àrees disposaran cadascuna d’un/a Cap que les dirigirà en termes de gestió quotidiana i desplegament de polítiques públiques.

Acció completada:
27/04/2015

(Tasca completada)

Impuls de la direcció de l’administració pública municipal de manera que s’asseguri una gerència global

Descripció de l'acció:

Impuls de la direcció de l’administració pública municipal de manera que s’asseguri una gerència global i coherent per al conjunt del Grup Municipal, que vinculi els objectius programàtics del nivell polític, la coordinació de les diferents Àrees, el procés global de treball del conjunt del personal de l’Ajuntament i la posada en marxa de les mesures necessàries per garantir la modernització de l’administració i els criteris de qualitat en la prestació de serveis púbics. A tal efecte, es formalitza el Comitè Executiu Municipal, composat per l’Alcalde i les Tinències d’Alcaldia, el Cap d’Àrea de Serveis Econòmics i Generals, el Cap d’Àrea de Serveis al Territori, el Cap d’Àrea d’Atenció a les Persones, el Secretari General de la Corporació i la Cap d’Unitat de Recursos Humans i Organització, sense prejudici que en funció dels temes a tractar hi hagi la presència puntual d’altres components tècnics i/o polítics de l’administració. El Comitè Executiu Municipal és un òrgan intern de gestió pública, i com a tal es reunirà setmanalment per programar prioritats de gestió, garantir la coordinació quotidiana de les diferents Àrees, impulsar projectes de millora de l’organització, i avaluar els resultats de les accions públiques.

Acció completada:
27/04/2015

(Tasca no completada)

Revisió, actualització i desplegament del Pla d’Igualtat de Gènere Municipal

Descripció de l'acció:

Reforçar les actuacions transversals a tota l’administració, de manera que es vagin garantint les mesures d’igualtat previstes en el Pla.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca completada)

Impuls d’una Comissió Municipal d’Avaluació dels Serveis Bàsics

Descripció de l'acció:

Aquesta comissió tindrà per funció estudiar de manera realista, en termes de costos, condicions de prestació del servei i possibilitats legals i econòmiques, el retorn a la gestió directa de determinats serveis i/o un major control dels plecs de condicions de prestació d’aquests com a mesura elemental de control públic de gestió.

Acció completada:
01/04/2016

(Tasca completada)

Millora de la gestió urbanística i de les activitats

Descripció de l'acció:

En la línia de la simplificació de tràmits, una nova gestió dels serveis jurídics, i el reforç dels sistemes d’inspecció i control.

Acció completada:
20/01/2016

Millorar la qualitat dels serveis bàsics d’intervenció directa

(Tasca completada)

Millora del servei d’Oficina d’Atenció ala Ciutadania

Descripció de l'acció:

Integral: amb capacitat per concentrar i satisfer el màxim nombre de demandes que els ciutadans traslladen a l’Ajuntament i ambels recursos necessaris per comunicar-se de forma efectiva amb els responsables tècnics de la solució d’aquestes demandes. Polivalent: el personal de l’OAC estarà capacitat i dotat de les eines que els permetin atendre immediatament les peticions que se’ls formulen. Multicanal: amb capacitat per gestionar mitjançant qualsevol canal de relació (presencial, correu o correu electrònic, telèfon, xarxes socials).

Acció completada:

(Tasca no completada)

Definició de la planificació necessària i de criteris estàndard de gestió, d’urbanisme i conservació patrimonial de la via pública

Descripció de l'acció:

Pel que fa a la Brigada d’Obres i Serveis, definició de la planificació necessària i de criteris estàndard de gestió, d’urbanisme i conservació patrimonial de la via pública, i dels espais enjardinats i verds, de manera que s’equilibrin els possibles desajustos en la intensitat d’intervenció en els diferents espais públics del municipi. Definició també estandarditzada del conjunt del mobiliari urbà, de manera que es redueixi fins al mínim la disparitat estètica dels diferents objectes urbans (bancs, papereres, panots i altres). Desenvolupament d’aplicacions informàtiques i de telefonia mòbil per tal que el personal de la casa pugui informar directament sobre anomalies o problemes al territori.

Comentaris:
En fase d'elaboració

(Tasca completada)

Reforma del procés de treball de la policia local

Descripció de l'acció:

Anticipació dels problemes i accions formatives entre la ciutadania. Creació, en aquest mandat, d’una unitat de policia comunitària que conegui abastament el teixit civil, comercial i associatiu vilassarenc, i que desenvolupi pràctiques de mediació en conflictes no judicialitzats.

Acció completada:
20/01/2016

(Tasca no completada)

Estructuració definitiva i assentament de la plantilla d’agents i comandaments de la policial local

Descripció de l'acció:

Reforma i posada al dia de l’espai de la policia i determinar les necessitats administratives del servei per tal d’afavorir major presència policial al carrer.

Comentaris:
Pendent de trobar un nou emplaçament i finançament

(Tasca completada)

Establiment i planificació setmanal de patrulles a peu

Descripció de l'acció:

Redacció d’un nou conveni amb l’ABP dels Mossos d’Esquadra que permeti el patrullatge conjunt amb la nostra Policia Local de manera ocasional i, especialment, en esdeveniments en què hi hagi gran afluència de públic. Fer extensiu aquest conveni a l’àrea de muntanya, que ocupa la major part del nostre terme municipal.

Acció completada:
15/09/2016

(Tasca completada)

Revisió participada i publicitació de l’Ordenança de la Convivència

Descripció de l'acció:

Aquesta ordenança va ser treballada en el marc del Consell de Prevenció, Seguretat i Mobilitat i aprovada en el mandat anterior. Constitució de la Comissió Cívica que ha de resoldre la commutació –opcional per a l’infractor- de les sancions per serveis a la comunitat.

Acció completada:

(Tasca no completada)

Definició d’una nova ordenança de gestió de la circulació

Descripció de l'acció:

En la mesura que ho permeti la normativa, definició d’una nova ordenança de gestió de la circulació que permeti commutar determinades infraccions de circulació per aportacions a la comunitat, o bé per formació vial, amb especial atenció per als infractors que siguin usuaris de serveis socials a causa de vulnerabilitat econòmica.

Comentaris:

(Tasca completada)

Desenvolupament de campanyes anuals d’educació vial i sensibilització cívica front les infraccions

Descripció de l'acció:

Fer-ho en línia amb el sistema educatiu, l’educació en el lleure i les accions del Projecte Educatiu Vilassar Educa.

Acció completada:

(Tasca completada)

Manteniment i reforç del suport a l’Associació de Defensa Forestal, per tal de millorar la seva gestió de prevenció d’incendis i control de zona forestal

Descripció de l'acció:

Convocar amb periodicitat anual l’ADF i els propietaris de muntanya per tal de planificar el manteniment de finques forestals com a element de prevenció de riscos.

Acció completada:

Una comunitat que dialoga i actua

50 %

Potenciar la comunicació i la participació

(Tasca completada)

Creació d’una Àrea de Comunicació, Participació i Atenció Ciutadana responsable de tots els canals informatius municipals

Descripció de l'acció:

Creació d’una Àrea de Comunicació, Participació i Atenció Ciutadana responsable de tots els canals informatius municipals (mitjans independents o institucionals), de campanyes de comunicació, del desplegament del Reglament de Participació, de fórmules innovadores d’implicació ciutadana en la gestió pública, i de determinar el grau de satisfacció dels ciutadans amb els serveis públics. Determinar l’equip tècnic que ha de treballar en aquesta nova línia. Prioritàriament, aquesta Àrea haurà d’establir uns protocols de comunicació tan interns com externs que han de permetre recollir informació i traslladar-la al ciutadà de manera àgil.

Acció completada:
01/03/2016

(Tasca completada)

Articulació d’un espai intern de comunicació i informació

Descripció de l'acció:

Articulació d’un espai intern de comunicació i informació on tots els treballadors i treballadores hi tinguin un accés directe, tipus intranet, entesa aquesta eina com a element de coneixement, participació, i comprensió global de la gestió municipal.

Acció completada:
15/02/2016

(Tasca completada)

Desenvolupament d’una campanya anual informativa sobre l’estat dels recursos i els serveis municipals

Descripció de l'acció:

Aquestes campanyes sempre seran prèvies a les confeccions dels pressupostos, i tant aquestes informacions com els propis pressupostos seran objecte d’una audiència pública anual, anterior a l’aprovació definitiva del pressupost.

Acció completada:
01/06/2015

(Tasca completada)

Reforma del Reglament Orgànic Municipal

Descripció de l'acció:

Amb l’objectiu d’agilitzar tràmits, sessions i obrir els processos de presa de decisions cada cop més al conjunt de la ciutadania. Reconèixer en un dels màxims reglaments municipals la participació formal de la ciutadania i les entitats a la vida pública.

Acció completada:

(Tasca no completada)

Definició d’un reglament específic per a consultes ciutadanes ajustat a la normativa catalana

Descripció de l'acció:

Els processos d’informació pública i participació ciutadana han de permetre que les consultes siguin una eina útil de decisió política pel que fa a projectes estratègics. Per aquest motiu, s’acompanyaran els processos de consulta amb campanyes informatives d’envergadura, a fi que la ciutadania prengui consciència de la responsabilitat que se li atorga i perquè assumeixi com a positiva i necessària la seva implicació. El Reglament precisarà els criteris d’allò que sigui objecte de consulta, en la línia de consultar a la ciutadania aquells projectes que per la seva naturalesa afectin i/o transformin de forma profunda la idiosincràsia o el model actual de municipi.

Comentaris:

(Tasca no completada)

Desplegament d’una figura o grup interlocutor a tots els barris

Descripció de l'acció:

Desplegament d’una figura o grup interlocutor a tots els barris, en tant que referent de proximitat entre l’Ajuntament i els interessos, demandes i propostes dels diferents veïnats de Vilassar.

Comentaris:
En fase d'estudi

(Tasca completada)

Implementació dels paràmetres que estableix la Llei de Transparència i la guia de l’Índex de Transparència de la UAB

Descripció de l'acció:

Obertura el gener de 2016 -i permanent actualització- d’un portal de transparència que contingui tota la informació relativa a dades econòmiques, informació institucional, contractes i convenis, acció de govern, gestió dels serveis municipals, participació i resultats electorals, i entitats i organismes vinculats a l’Ajuntament, en la línia que concreta la Llei.

Acció completada:
01/04/2016

(Tasca completada)

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques i de telefonia mòbil per tal que la ciutadania pugui informar sobre anomalies o problemes al territori

Descripció de l'acció:

Reforç de la presència municipal a totes les xarxes socials. Ús de la tecnologia WhatsApp per a proporcionar informació ciutadana. Instal·lació de pantalles d’informació local (com la que hi ha a la nova biblioteca) en els equipaments més concorreguts: Can Banús, Les Escoles Espai Cívic, Mercat Municipal i Espai Comercial de Can Nolla.

Acció completada:

(Tasca no completada)

Millora del Butlletí Municipal

Descripció de l'acció:

Economitzar en la seva impressió a partir d’un canvi de format. Garantir la seva periodicitat regular, la presència d’informació de caràcter general i, sobretot, l’agenda d’activitats actualitzada, aspectes complementaris a la seva funció d’explicació de l’obra de govern i de posicionament dels grups municipals. Ampliar el seu abast amb nous punts de distribució i el seu enviament a les llars quatre cops l’any. Revisió també del newsletter actual Setmanari Digital a fi de fer-lo atractiu i funcional.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Reforma de l’Emissora Municipal amb l’objectiu que guanyi funcionalitat, presència i independència

Descripció de l'acció:

A tal efecte, redefinició del model (encaminat a un mitjà multicanal), recerca de noves formes de finançament, el suport del voluntariat i de les entitats.

Comentaris:

Impulsar el teixit associatiu

(Tasca completada)

Creació d’un directori virtual d’entitats

Descripció de l'acció:

Creació d’un directori virtual d’entitats capaç de contenir tota la informació relativa al teixit associatiu i d’un registre municipal amb criteris clars, més eines d’interacció directa amb les diferents entitats. Explorar l’aplicació del concepte d’intranet, on les mateixes entitats puguin participar activament (anotant convocatòries i anunciant, per exemple) i que tingui ressò a web i xarxes socials municipals de forma ordenada. Dotar d’una programació d’activitats de suport i coordinació de les entitats al Casal Piferrer.

Acció completada:

(Tasca completada)

Establiment d’un protocol de cessió d’espais públics

Descripció de l'acció:

Establiment d’un protocol de cessió d’espais públics, diferenciant clarament les entitats respecte dels particulars. Elaboració sistemàtica d’un calendari d’activitats amb la previsió de conciliar les activitats amb el dret al descans veïnal.

Acció completada:
01/10/2015

(Tasca no completada)

Manteniment de la formula del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats o institucions

Descripció de l'acció:

Elaboració d’un estudi del sistema d’atribucions de recursos a les entitats en els darrers quatre anys, que estigui a la base de la necessària definició d’un criteri estàndard i prioritzat d’atorgació de subvencions o ajudes econòmiques.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Renovació del Consell de la Vila i els diferents Consells Sectorials

Descripció de l'acció:

La composició del Consell de la Vila estarà determinada en un terç pel Ple i per consens dels grups, un terç a proposta del teixit associatiu, i un terç pel sistema de trucades aleatòries a la ciutadania, de manera que afavorim la participació en els consells de persones poc habituals a la dinàmica social vilassarenca. Els Consells Sectorials, en la mesura que tracten temes específics, comptaran amb la presència de les entitats implicades en aquest tema, així com les persones, professionals o experts que el propi consell pugui requerir. Durant el mandat, cada Consell farà el seguiment i participarà dels projectes del Pla d’Actuació Municipal que li pertoquin per eix temàtic.

Comentaris:
Actuació prevista abans de finals del 2016

(Tasca no completada)

Reforma de la imatge institucional

Descripció de l'acció:

Establir un conjunt de paràmetres gràfics que distingeixin qualsevol acció comunicativa de l’Ajuntament sota la premissa de la distinció i la marca. Cartelleria: fer que compleixi amb uns mínims de qualitat des del punt de vista del disseny i la impressió; definir pautes fixes i imatges estables que donin coherència a totes les accions gràfiques. Taulers d’anuncis municipals: renovar els actuals taulers i adoptar un model que no només serveixi per informar (Ajuntament i entitats), sinó per oferir una imatge moderna i funcional. Senyalètica: completar el desplegament d’indicadors al municipi sota uns criteris de servei i funcionalitat de cara al ciutadà i sobretot de cara al nouvingut, regint-nos també per criteris d’estandardització estètica. Instal•lació de pantalles exteriors d’informació local (informació dinàmica) en detriment de la cartelleria paper (informació estàtica).

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

Un territori per a la convivència i el desenvolupament

48 %

Planificar l'espai públic per fomentar la convivència

(Tasca no completada)

Reformulació i posada en marxa del Consell de Participació de Territori i Sostenibilitat

Descripció de l'acció:

Reformulació i posada en marxa del Consell de Participació de Territori i Sostenibilitat, en tant que espai de discussió pública dels projectes urbans i les polítiques de preservació de l’entorn i sostenibillitat.

Comentaris:
Actuació prevista abans de finals del 2016

(Tasca completada)

Implementació dels Plans d’Accessibilitat, Seguretat Viària i Mobilitat

Descripció de l'acció:

Implementació dels Plans d’Accessibilitat, Seguretat Viària i Mobilitat, de manera que s’ordeni i es pacifiqui la mobilitat rodada a favor de la mobilitat tova (en bicicleta i a peu) i es tingui una especial cura per la mobilitat dels vianants i la seva seguretat. Eliminació progressiva (planificada i calendaritzada) de barreres arquitectòniques en l’espai i els equipaments públics. Actuació preferent en el manteniment i millora de paviments urbans (voreres i carrers de prioritat invertida), seguint criteris d’accessibilitat (amples de voreres, guals adaptats, eliminació d’obstacles, com ara pals elèctrics o arbres).

Acció completada:

(Tasca completada)

Conversió de carrers en direcció única per generar nous cordons d’aparcament públic

Descripció de l'acció:

En la línia dels canvis de mobilitat, conversió de carrers en direcció única per generar nous cordons d’aparcament públic (Ignasi de Bufalà i Vidal i Barraquer), alliberant desenes d’aparcaments en bateria i garantint l’accessibilitat al comerç de proximitat i als veïnats de Can Salvet i El Pi. En paral•lel, alliberament d’estacionament al Carrer Murillo en el tram comprès entre Rafael Riera Prats i Manuel Moreno per tal de generar espais pacificats i segurs. En una segona etapa, reordenació de l’estacionament i l’accessibilitat al comerça l’entorn del Mercat Municipal (possible retirada d’un tram del mur de contenció d’aigües de la Riera de Targa), d’acord amb les propostes d’impuls del comerç local.

Acció completada:
01/07/2016

(Tasca completada)

Creació de nous aparcaments estratègicament situats

Descripció de l'acció:

Can Jaumetó (espai de servei a Can Salvet i el Casc Antic) i can Pere Català (pròxim als àmbits de Can Banús i Can Roura); optimització d’aparcaments existents (Can Gasull i Can Manyer); depuració i optimització dels estacionaments a la via pública (places de rotació, reserves de mobilitat reduïda, aparcament per a motos).

Acció completada:

(Tasca no completada)

Revitalització i planificació de restauracions del Casc Antic

Descripció de l'acció:

Revitalització i planificació de restauracions del Casc Antic, en tant que referent patrimonial i receptacle de bona part dels punts d’interès per al visitant. Foment de les rehabilitacions privades i estudi de les mesures d’incentivació de restauració de façanes. Protocolitzar el control de l’aparició d’elements a les façanes: colors de pintats i tractaments exteriors; garantir la protecció d’elements arquitectònics de carrer.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Foment de la inspecció tècnica i la rehabilitació dels habitatges envellits

Descripció de l'acció:

Redacció d’un Pla d’intervenció específica Casc Antic que contempli diversos aspectes: foment de l’activitat social i comercial, guany progressiu d’espai per al vianant front al vehicle privat, elements de millora integral de la via pública, zones verdes i places.

Comentaris:

(Tasca no completada)

Reforma de la Plaça de la Vila

Descripció de l'acció:

Es durà a terme un concurs d’idees per a la nova pavimentació i reorientació de la Plaça en termes d’espai públic i com a punt nodal del conjunt de Vilassar i el Casc Antic. Proposta definitva de treure’n els cotxes i possibilitar que altres aparcaments facin la funció de l’aparcament actualment existent a Plaça.

Comentaris:

(Tasca completada)

Planificació i execució dels itineraris veïnals

Descripció de l'acció:

Creació d’una xarxa bàsica de rutes a peu degudament senyalitzades i prioritzades front el trànsit rodat. En concordança amb això, amb les escoles i les seves AMPES es desenvoluparà el Projecte Camins Escolars (2015-2016). Prioritàriament, cal pacificar el trànsit als entorns dels espais més freqüentats pels infants: escoles, parcs i equipaments.

Acció completada:
01/09/2016

(Tasca completada)

Renovació dels espais enjardinats i millora permanent dels espais infantils

Descripció de l'acció:

Actuacions prioritàries als Jardinets Sant Jordi, Jardins Anton Feliu i Plaça 11 de setembre; complementades per les de Jardí Quintana, Jardí Doctor Ferran, i els patis de Les Escoles Espai Cívic i el Casal Piferrer. Obertura dels jardins de l’Hospital de Sant Pere.

Acció completada:

(Tasca no completada)

Desenvolupament i execució prioritària d’un Pla de Millora del Paisatge Urbà

Descripció de l'acció:

Depuració de la senyalització vertical i horitzontal en mal estat, en desús o en excés de senyalització; neteja de pintades i cartelleria irregular; renovació progressiva del mobiliari urbà (bancs, papereres i jardineres) repensant les situacions, les funcions, i garantint un criteri estètic comú; arranjament de fonts històriques; planificació de les tasques de neteja i jardineria considerant els punts més conflictius en intensitat d’ús d’espais; establiment de criteris de gestió del verd local (per exemple, definint criteris de distribució equitativa de les tasques de jardineria, i evitant la implantació de verd no mediterrani). Promoure iniciatives d’art efímeres i gravar més cites locals a parets de racons destacats.

Comentaris:
Implantació en curs

(Tasca no completada)

Renovació d’instal·lacions dels serveis de companyies subministradores

Descripció de l'acció:

Renovació d’instal·lacions dels serveis de companyies subministradores (gas, electricitat i telefonia) i municipals (clavegueram, aigua i enllumenat públic). Depuració i renovació de serveis vinculats a obres de reurbanització, amb especial cura de soterrar aquells objectes o instal·lacions sempre que sigui possible.

Comentaris:
Implantació en curs (fase inicial)

Millorar els equipaments públics i garantir l'habitatge

(Tasca no completada)

Elaboració d’un Pla d’Equipaments que defineixi els espais i determini els usos

Descripció de l'acció:

De manera prioritària: a) completar l’arranjament de l’Estrella com a espai d’ús públic, popular i polivalent; b) Recuperació de Els Rajolers, mitjançant la fórmula de concessió administrativa i en forma d’Alberg de Joventut –si és possible i s’aconsegueix operador-, en sintonia amb les polítiques de promoció del turisme local; c) Continuar amb els treballs de rehabilitació de la Nau Vella de Can Manyer (2015-2016), per tal d’ubicar definitivament el que en el futur ha de ser un centre d’interpretació de la indústria tèxtil de Vilassar.

Comentaris:

(Tasca no completada)

Culminació de la recuperació pública del cementiri i arranjament de l’ermita de Sant Sebastià

Descripció de l'acció:

Culminació de la recuperació pública del cementiri i arranjament de l’ermita de Sant Sebastià, més condicionament per a ús públic de l’entorn enjardinat. Planificació de les obres que calgui desenvolupar a quatre anys per tal de garantir un equipament de diversitat confessional, que inclogui la laïcitat. Introduir ja el 2016 obres per garantir l’accessibilitat a l’equipament.

Comentaris:
Implantació en curs

(Tasca completada)

Posada en marxa del nou refugi d’animals de companyia a Vallmorena

Descripció de l'acció:

Aprofitar aquest nou equipamenti la seva proximitat al casc urbà per desenvolupar campanyes envers la necessitat de l’adopció d’aquests animals, i promoure, d’acord amb les associacions de defensa dels animals, el model del voluntariat en la cura dels animals abandonats o perduts.

Acció completada:

(Tasca completada)

Desenvolupamentdel Pla Local de l’Habitatge, amb l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona

Descripció de l'acció:

Objectius: disposar d’un estudi de diagnòstic del parc d’habitatges de Vilassar (inclòs un cens d’habitatges buits), en règim de propietat i de lloguer; determinar la disponibilitat d’habitatge per a venda i lloguer, explorar les necessitats objectives d’habitatge de protecció oficial i altres fòrmules d’accés social a la vivenda.

Acció completada:

(Tasca completada)

Constitució del Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge de Vilassar

Descripció de l'acció:

En consonància amb el Pla Local de l’Habitatge, constitució del Patrimoni Públic del Sòl i l’Habitatge de Vilassar, a partir del qual determinar les polítiques públiques d’habitatge en funció, sobretot, de l’aprofitament urbanístic de cessions obligatòries. Fer-ho mitjançant la promoció d’habitatges dotacionals en règim de lloguer, cercant agents promotors dins d’una perspectiva d’economia col·laborativa.

Acció completada:

(Tasca no completada)

Inici d’un projecte pilot d’un parc d’habitatges d’inclusió

Descripció de l'acció:

Inici d’un projecte pilot d’un parc d’habitatges d’inclusió, en règim de lloguer i en concert amb la propietat amb intermediació municipal, que garanteixi criteris de temporalitat en el seu ús per a persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat. Proposar bonificacions a l’IBI per als propietaris col·laboradors d’aquest projecte.

Comentaris:
En fase d'estudi

(Tasca completada)

Implementació de les ajudes al lloguer, la rehabilitació i l’accessibilitat en totes les fórmules que dota l’Estat i subsidiàriament la Generalitat

Descripció de l'acció:

Implementació de les ajudes al lloguer, la rehabilitació i l’accessibilitat en totes les fórmules que dota l’Estat i subsidiàriament la Generalitat, de manera que aquesta informació arribi a tota la població que pugui estar en condicions de fer ús del recurs. Estrènyer la col•laboració de l’Oficina Local de l’Habitatge amb els serveis socials municipals per definir protocols comuns que multipliquin els recursos d’atenció i alhora eliminin duplicitats en establir els ajuts directes.

Acció completada:

Protegir la muntaya i el medi ambient

(Tasca no completada)

Dignificació, arranjament i neteja de tots els camins d’accés a la muntanya

Descripció de l'acció:

Dignificació, arranjament i neteja de tots els camins d’accés a la muntanya, de manera que ofereixin la possibilitat de passejos agradables (accés als espais agrícola, periurbà i PEIN). Recuperació per a l’ús públic d’espais emblemàtics, com la Font d’en Colomer i altres fonts històriques. Senyalització de camins verds.

Comentaris:
Es fan les actuacions ordinàries però manca aprofundir en la senyalització i la recuperació d'espais.

(Tasca no completada)

Pla de millora de la comunicació i l’accés a serveis bàsics al veïnat de muntanya

Descripció de l'acció:

Pla de millora de la comunicació i l’accés a serveis bàsics (camins, seguretat, correu, telefonia) al veïnat de muntanya. Actuació consensuada i coordinada sobre problemàtiques que afecten el veïnat, com la superpoblació de senglars.

Comentaris:

(Tasca completada)

Mantenir una presència qualificada de l’Ajuntament al Parc Serralada Litoral

Descripció de l'acció:

Mantenir una presència qualificada de l’Ajuntament al Parc Serralada Litoral, de manera que es faciliti la preservació del nostre entorn, i s’arbitri entre els interessos i les necessitats dels propietaris forestals i patrimonials, i la pròpia comunitat de Vilassar. Es treballarà per encaixar en el medi possibilitats d’activitat econòmica a muntanya, i impulsar un reglament d’usos del lleure en el marc de la natura.

Acció completada:
01/07/2015

(Tasca no completada)

Desenvolupament d’un primer projecte d’horts urbans

Descripció de l'acció:

Desenvolupament d’un primer projecte d’horts urbans, identificant espais susceptibles d’acollir-los prop de les zones més denses del nucli urbà. Definir aquest projecte en clau d’atenció social i d’envelliment actiu

Comentaris:
Pendent de desenvolupar

(Tasca completada)

Planificació i implementació d’una política d’estalvi i eficiència energètica

Descripció de l'acció:

Planificació i implementació d’una política d’estalvi i eficiència energètica, d’acord amb el desplegament del PAES. Assolir que tots els edificis d’ús públic disposin per al seu funcionament de l’ús d’energies alternatives i renovables. Substitució d’enllumenat públic a les vies principals per major calidesa i estalvi, en una primera fase. Millora de la gestió dels residus municipals, principalment, amb l’augment del reciclatge i la reducció de despesa per incineració. Bonificació de l’impost de circulació als vehicles elèctrics i mixtes, i establiment del primer punt de càrrega elèctrica. Substitució progressiva de la flota de vehicles municipals per elèctrics. Estudiar els recursos hídrics dels quals disposa Vilassar amb l’objectiu de caminar cap a una major autosuficiència.

Acció completada:

(Tasca completada)

Promoció de l’ús de la biomassa com a combustible d’equipaments municipals

Descripció de l'acció:

Promoció de l’ús de la biomassa com a combustible d’equipaments municipals, a partir de la prova pilot que actualment es du a terme a l’equipament esportiu de Can Banús. Assajar la possibilitat de concert amb les propietats forestals per a la gestió del bosc i l’aprofitament del recurs de la biomassa.

Acció completada:

(Tasca no completada)

Millora del transport públic a partir de fórmules de connexió intermunicipal

Descripció de l'acció:

En cas que aquesta fórmula a la pràctica no esdevingui possible, s’intentarà recuperar un nou model de bus llançadora que connecti Vilassar amb l’estació de Premià, considerant prèviament un estudi de fluxes de transport per trams horaris. Oposició activa de Vilassar a l’allargament de la concessió dels peatges de la C-32 més enllà del 2021.

Comentaris:

Un municipi amb esperit de treball i creació

31 %

Impulsar el comerç i les empreses locals

(Tasca no completada)

Establiment de mesures de facilitació en les obertures i canvis d’establiments

Descripció de l'acció:

Adreçades a petites empreses i al foment de la nova economia.

Comentaris:

(Tasca no completada)

Impuls d’un Consell ampli de promoció econòmica

Descripció de l'acció:

En el marc de la reforma dels Consells de Participació, Impuls d’un Consell ampli de promoció econòmica que contingui el subgrups de treball o taules de comerç, turisme, i empresa. Dotar aquest consell de la facultat de dissenyar estratègies compartides de promoció de la Vila.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Ordenació en el territori dels elements de difusió i informació del comerç

Descripció de l'acció:

Ordenació en el territori dels elements de difusió i informació del comerç, com són tòtems informatius dels comerços del poble i inclusió d’informació comercial en pantalles informatives municipals. Edició de material gràfic promocional de Vilassar, dels seus recursos patrimonials i comercials, com a estratègia comunicativa general i com a recurs informatiu permanent en el comerç i altres espais d’afluència de públic (equipaments públics i privats).

Comentaris:

(Tasca no completada)

Manteniment de la figura tècnica de dinamització comercial

Descripció de l'acció:

Ampliant les seves funcions a tasques derivades del desenvolupament del turisme a Vilassar com a nou eix de desenvolupament econòmic local. Establiment d’un acord amb els actors econòmics locals per tal que, tant com sigui possible i s’ajusti a norma, la compra municipal de béns i serveis es produeixi a Vilassar.

Comentaris:

(Tasca completada)

Desenvolupament d’un triangle comercial que vinculi el Casc Antic, el Mercat Municipal i Can Salvet

Descripció de l'acció:

La materialització d’aquest projecte inclou la reforma urbana de l’espai comprès entre la Riera de Targa i el carrer R. Riera Prats, de manera que desaparegui o es modifiqui el mur que dificulta l’accés fàcil dels vianants al Mercat, s’optimitzi l’estacionament, la parada del bus i dels taxis.

Acció completada:
01/07/2016

(Tasca no completada)

Materialització, d’acord amb sinèrgies publico-privades, del projecte de “Viver d’Empreses i Espai de Coworking a Can Robinat”

Descripció de l'acció:

Materialització, d’acord amb sinèrgies publico-privades, del projecte de “Viver d’Empreses i Espai de Coworking a Can Robinat” (planta superior del Mercat Municipal), complementàriament a l’activitat comercial i d’acord amb l’assistència tècnica del Tecnocampus. Vincular aquest projecte a les necessitats estratègiques de l’economia local, d’acord amb la voluntat de generació d’autoempresa per part del jovent del municipi, i concretar fórmules d’ocupabilitat en activitats econòmiques netes i de valor afegit.

Comentaris:

(Tasca completada)

Acabament de les darreres obres d’urbanització del polígon industrial Riera de Vilassar (PP12) i impuls de la seva comercialització

Descripció de l'acció:

Com a pol d’atracció i element dinamitzador de l’espai, desenvolupament del centre d’indústria cultural del projecte d’escenografies metàl·liques proposat per Antigua i Barbuda.

Acció completada:

(Tasca no completada)

Impuls dels polígons industrials a partir d’una acció conjunta amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar i els empresaris de la zona

Descripció de l'acció:

Millorar la connexió entre els polígons ja existents i sumar esforços en la captació d’inversió. Treballar en la línia d’aconseguir una sortida directa a l’autopista, tal i com es preveu en el POUM.

Comentaris:
Falten les connexions i sortida directa a l'autopista. Les modificacions per captar inversió sí que s'han realitzat.

(Tasca no completada)

Impuls i signatura del Pacte Local per l’Ocupació

Descripció de l'acció:

Sobre la base de reforçar el vincle dels serveis ocupacionals municipals amb les empreses locals, de manera que guanyem en sinèrgies que permetin afavorir l’ocupabilitat i el disseny de línies de formació en funció –també- de la demanda empresarial vilassarenca. Reformulació dels processos de gestió dels serveis ocupacionals per tal de crear un sistema d’intermediació laboral més àgil, més directe i més senzill per demandants i ofertants de feina.

Comentaris:

Convertir Vilassar en referent del turisme cultural i familiar

(Tasca completada)

Definició de la identitat turística de Vilassar

Descripció de l'acció:

Convertir Vilassar en un referent turístic (cultural, familiar i esportiu) al Baix Maresme. Definir i elaborar de forma consensuada la imatge, els valors i la identitat corporativa de la marca turística de la vila. Creació d’un portal web turístic. Ordenar i estructurar tota l’oferta turística per a la seva promoció i comercialització. Consensuar el nivell turístic actual de Vilassar i, en funció d’aquest, definir les pautes calendaritzades de realització del Pla Estratègic de Turisme.

Acció completada:
01/07/2016

(Tasca no completada)

Creació de la Taula de Turisme Vilassar

Descripció de l'acció:

Creació de la Taula de Turisme Vilassar, on seran representats tots els agents privats i públics del municipi implicats en el desenvolupament turístic. Creació, definició del model de gestió i desplegament de rutes patrimonials i productes de turisme cultural.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Creació de la Marca Vilassar associada a una cistella de productes

Descripció de l'acció:

Implicació del sector comercial i de la restauració en iniciatives socials o culturals com els festivals Revela-T o Vilazari, Fira del Bolet i la Natura, entre d’altres.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Implementació d’un Pla de Formació per millorar la competitivitat i la qualitat dels tècnics i empreses del sector turístic

Descripció de l'acció:

Facilitar noves inversions del sector turístic privat i millora de competitivitat i implementació de noves empreses i serveis turístics, tot aprofitant el projecte de Coworking de la planta superior del Mercat de Can Robinat.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca completada)

Planificació d’intervencions en el Casc Antic per fer-lo més atractiu als visitants

Descripció de l'acció:

D’acord amb les pautes d’urbanisme i espai públic, planificació d’intervencions en el Casc Antic per fer-lo més atractiu als visitants, prioritzant la senyalització d’itineraris, llocs d’interès, espais d’estacionament i zones comercials.

Acció completada:
01/04/2016

Un Vilassar que inclou

39 %

Garantir l'atenció social

(Tasca no completada)

Definició de l’Àrea de Serveis a les Persones en l’àmbit de gestió municipal

Descripció de l'acció:

Definició de l’Àrea de Serveis a les Persones en l’àmbit de gestió municipal, de manera que el conjunt de serveis d’atenció social, a la dependència, ocupacionals i educatius prenguin una línia d’intervenció comuna. Presentació del Pla Local de Serveis Socials, orientat a la millora en la prestació de serveis i en el criteri de reforçar polítiques d’atenció centrades en l’autonomia de les persones.

Comentaris:
S'ha iniciat el procés . No s'ha fet la presentació pública del pla però s'està usant internament

(Tasca no completada)

Impuls de l’Acord “Vilassar Inclou”

Descripció de l'acció:

Es constituirà com a plataforma de col·laboració pública, privada i associativa per desenvolupar mesures de combat contra la pobresa i l'exclusió social. Durant el primer semestre de 2016 es durà a terme un estudi de diagnòstic de les vulnerabilitats socials a Vilassar i dels recursos emprats per l’Ajuntament i la societat civil per fer-hi front. En el segon semestre de 2016, es presentarà i durà a terme un conjunt d’accions prioritàries conjuntes a la llum de les necessitats socials detectades en l’estudi de diagnòstic. En sessions plenàries anuals prèvies a l’aprovació dels pressupostos, es renovaran els compromisos comuns d’acció per a l’any en curs.

Comentaris:
Es preveu desenvolupar el proper any

(Tasca completada)

Priorització de la intervenció en la cobertura de necessitats bàsiques: alimentació i sostre

Descripció de l'acció:

Constituir les Taules de Coordinació per a l’atenció de les necessitats bàsiques, tot prioritzant l’atenció de “Suficiència Alimentària” i de “Recursos Residencials d’Atenció Social”. Ambdues han d’optimitzar el treball conjunt entre l’Ajuntament i les entitats compromeses amb l’atenció social. En matèria d’alimentació, continuar el treball conjunt amb Càritas, Creu Roja, el Banc dels Aliments, Fundació Catalònia, Can Tarrida i els menjadors escolars per tal d’arribar a tothom qui necessiti suport alimentari. En matèria de sostre, garantir el control del parc d’habitatges municipals que ja s’empren per a aquesta finalitat (cases del Ravalet), i iniciar un acord amb privats per a la posada en marxa d’un parc de 5 habitatges de lloguer social sota responsabilitat pública municipal, i amb un protocol rotatiu d’ús.

Acció completada:
01/10/2015

(Tasca no completada)

Definició d’un protocol integral de pobresa energètica

Descripció de l'acció:

Definició d’un protocol integral de pobresa energètica, amb un únic horitzó possible: evitar tots els talls de subministraments de serveis bàsics (aigua, llum i gas) per a casos de vulnerabilitat econòmica, actuant abans que es produeixin. Transferir part dels costos d’aquestes intervencions a les companyies subministradores.

Comentaris:
S'està actuant al respecte (no hi ha talls) però manca el document de protocol

(Tasca no completada)

Elaboració d’un protocol conjunt Ajuntament-teixit associatiu per tal que cap infant pugui quedar fora de les activitats locals

Descripció de l'acció:

Elaboració d’un protocol conjunt Ajuntament-teixit associatiu per tal que cap infant pugui quedar fora de les activitats locals (extraescolars, educació en el lleure, serveis de cultura i esports), per causa de la insuficiència de renda familiar. Compromís de tarifació social ja en les ordenances fiscals de 2017 per als serveis públics municipals prenent de referència que la renda familiar disponible no superi el 2,5 anual del salari mínim interprofessional.

Comentaris:
Procés iniciat però manca acabar de formalitzar l'equip

(Tasca no completada)

Atenció a la infància i adolescència en risc

Descripció de l'acció:

Increment de les sinèrgies del Centre Obert amb els serveis de joventut, el servei psicopedagògic municipal i l’educació en el lleure per tal d’afavorir la plena inclusió social de la població usuària del Centre, mitjançant sengles convenis de col•laboració. Explorar l’ampliació de la cobertura d’oferta lúdica per a adolescents i joves durant l’estiu, i de l’oferta del Centre Obert des dels 6 als 9 anys per treballar la prevenció. Manteniment de l’exitós projecte Currículum Obert desenvolupat a l’Institut, que implica a molts professionals de l’Ajuntament. Impuls al Pla d’Absentisme Escolar.

Comentaris:
Procés iniciat però encara queden tasques a realitzar per completar-lo definitivament

(Tasca no completada)

Manteniment de l’Aula d’Adults en matèria d’alfabetització i aprenentatges bàsics

Descripció de l'acció:

Manteniment de l’Aula d’Adults en matèria d’alfabetització i aprenentatges bàsics per a la població amb menys credencials educatives, i per a la inserció de nouvinguts.

Comentaris:
Pendent de remodelació de l'Escola d'Adults

(Tasca no completada)

Desenvolupament del Pla d’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència

Descripció de l'acció:

Establir i millorar el circuït d’atenció en les diferents fases d’atenció a la vellesa que requereix de suports quotidians. Des de les intervencions a domicili (Servei d’Atenció Domiciliària i Servei de Teleassistència), els serveis comunitaris (Casal de Dia i Servei d’Atenció Diürna, Àpats en Companyia) fins a les necessitats de residencialització (Hospital de Sant Pere). Es promourà la coordinació de tots els agents que intervenen en aquesta problemàtica. Aconseguir dos objectius per a finals de 2016: a) un itinerari d’atenció compartit amb l’Hospital de Sant Pere; b) la formalització de la tarifació social dels serveis en funció de la renda disponible per unitat familiar.

Comentaris:
Existeix una bona coordinació però encara no s'ha establert el pla

(Tasca no completada)

Valoració de fórmules d’habitatge dotacional en sòl d’equipaments per a persones grans que poden preservar la seva autonomia

Descripció de l'acció:

Valoració de fórmules d’habitatge dotacional en sòl d’equipaments per a persones grans que poden preservar la seva autonomia, però amb serveis d’assistència quotidiana (accessibilitat, SAD, teleassistència, àpats a domicili).

Comentaris:
Hi ha altres actuacions prioritàires (emergències)

Potenciar l'ocupació i l'acció comunitària

(Tasca no completada)

Creació del Consell de la Gent Gran

Descripció de l'acció:

Espai de participació que contempli la viculació directa de les persones grans enquadrades al Casal de Can Rafart, al Casal d’avis de la Galbanya, al Casal de Dia i a l’Hospital de Sant Pere.

Comentaris:
Pendent de realitzar.

(Tasca no completada)

Inici d’un projecte pilot de Banc del Temps i d’Intercanvi per promoure l’ajuda mútua i les col·laboracions entre famílies

Descripció de l'acció:

Inici d’un projecte pilot de Banc del Temps i d’Intercanvi per promoure l’ajuda mútua i les col·laboracions entre famílies, especialment entre joves i persones grans, de manera que s’interrelacionin habilitats i es fomentin les relacions intergeneracionals.

Comentaris:
Pendent de realitzar.

(Tasca no completada)

Prioritzar la formació i el reciclatge ocupacional

Descripció de l'acció:

En el marc del Pacte Local per l’Ocupació a Vilassar, prioritzar la formació i el reciclatge ocupacional prenent com a poblacions diana el col•lectiu jove que cerca la seva primera ocupació i els aturats de llarga durada, específicament els majors de 45 anys. Aprofitar, en aquest marc, els programes d’inserció sòciolaboral provinents de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. Fomentar, en la mesura de les nostres possibilitats, el cooperativisme.

Comentaris:
S'ha desenvolupat el Pas a Pas però falta el Pacte Local per a l'Ocupació

(Tasca completada)

Desplegament del programa d’ocupació PAS a PAS d’inserció laboral

Descripció de l'acció:

Desplegament del programa d’ocupació PAS a PAS d’inserció laboral, dissenyat pels Serveis Socials Municipals i dotat econòmicament per la Diputació de Barcelona. En sintonia amb aquest programa, fer una reserva pressupostària pròpia municipal de 20.000 € anuals per a la contractació rotatòria (6 mesos) de persones provinents d’aquest perfils d’aturats, per a obres i serveis municipals de màxima prioritat en l’àmbit dels serveis públics bàsics.

Acció completada:
01/02/2016

Fomentar l'èxit escolar i educatiu

(Tasca completada)

Manteniment de la gestió directa de l'Escola d'Educació Infantil Can Roura

Descripció de l'acció:

Ordenació de la seva organització i tarifació seguint la pauta actual d’oferir diversos horaris i tarifes per les diferents necessitats familiars, així com també ajudes específiques en l’escolarització d’infants en risc d’exclusió social. Creació de nous espais per a les famílies amb infants de 0-3 anys (espai nadó, espai i tallers familiars), prèvia formació de les educadores del centre.

Acció completada:
01/06/2015

(Tasca completada)

Manteniment de la gestió directa i l’equilibri financer de les Aules de Música i Dansa

Descripció de l'acció:

Manteniment de la gestió directa i l’equilibri financer de les Aules de Música i Dansa, que s’emmarquen en l’estratègia educativa de Vilassar. Es treballarà perquè en aquest mandat siguin escoles reconegudes per la Generalitat de Catalunya.

Acció completada:
01/06/2015

(Tasca completada)

Nou impuls al Projecte Educatiu de Poble Vilassar Educa

Descripció de l'acció:

Fer un pas més enllà en el treball en xarxa dins l'àmbit educatiu des d'una visió àmplia: les entitats d'educació en el lleure (AE Serra de Marina i Club d'Esplai), les activitats extraescolars, les entitats educatives centrades en l'àmbit de les famílies, i les entitats esportives. Tirar endavant una campanya anual que conjugui els esforços de tots els actors educatius.

Acció completada:
01/06/2015

(Tasca no completada)

Elaboració d’una guia de tots els serveis educatius públics i privats

Descripció de l'acció:

Elaboració d’una guia de tots els serveis educatius públics i privats, formals i no formals, i agents educatius i municipals que poden oferir formació en l’àmbit escolar o d’adults per tal de poder treballar conjuntament i fer difusió de les diferents activitats educatives que es realitzen al nostre poble.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca completada)

Desenvolupament de campanyes de promoció de la salut i de combat a les dependències

Descripció de l'acció:

Seguint criteris de prevenció i informació. Prioritzar, amb l’àmbit de l’educació, les campanyes adreçades a combatre els trastorns alimentaris –anorèxia i bulímia-; en col•laboració amb l’Associació contra el Càncer, desenvolupament de campanyes d’hàbits saludables. Desplegament del Pla contra les Drogodependències mitjançant campanyes permanents i accions d’àmplia difusió.

Acció completada:

Empoderar la infància, l'adolescència i la joventut

(Tasca no completada)

Desenvolupament del Pla de les Famílies

Descripció de l'acció:

En tant que espai de definició i coordinació del conjunt d’intervencions públiques (atenció i promoció socials, intervencions i gestió de l’espai públic, educació i prestació de serveis) que tinguin com a comú denominador el target famílies. Generar les condicions per fer de Vilassar “Vila amiga de la infància i la gent gran”, d’acord amb els programes internacionals d’avaluació de polítiques públiques que atorguen aquesta credencial (UNICEF).

Comentaris:
Procés en marxa pendent d'executar

(Tasca completada)

Evolució dels serveis tècnics de joventut

Descripció de l'acció:

Amb l’objectiu d’integrar en una sola unitat tècnica els projectes vinculats al tram d’edat comprès entre infància, adolescència i joventut.

Acció completada:
01/06/2015

(Tasca completada)

Potenciament de totes les iniciatives que treballen per una criança de qualitat i en valors

Descripció de l'acció:

Donar relleu i facilitar el treball de totes les AMPES i d’espais com Petits i Grans. Establir pautes de col·laboració municipal en polítiques de difusió reflexiva de la criança i en l’assaig de nous serveis per a les famílies, mitjançant la col·laboració associativa i el voluntariat.

Acció completada:
01/06/2015

(Tasca completada)

Impuls del Consell d’infància i creació del Consell + 12 anys

Descripció de l'acció:

Desenvolupament d’un projecte anual d’intervenció dels infants i adolescents al municipi. Desenvolupar dues sessions plenàries l’any d’ “Ajuntament dels infants”, amb capacitat de resolució de projectes.

Acció completada:
01/09/2015

(Tasca completada)

Establiment de pautes de participació que donin veu als infants

Descripció de l'acció:

Inici d’un projecte de participació dels infants en la reforma de dos espais públics emblemàtics: Els Jardinets i l’espai exterior de Les Escoles Espai Cívic. Fer-ho de la mà de les escoles i les ampes, però amb la voluntat de relació directa amb els nens i les nenes.

Acció completada:
01/09/2015

(Tasca completada)

Promoció d’un Consell de Joventut autònom

Descripció de l'acció:

Que tingui per funció el seguiment i l’avaluació de les polítiques adreçades al jovent, i que defineixi un nou Pla de Joventut ajustat a la realitat Vilassarenca. Elaboració d’un procés participatiu per confeccionar el nou pla local de joventut amb jornades participatives. Introducció d’elements participatius per projectes en el pressupost de Joventut.

Acció completada:
01/09/2015

(Tasca no completada)

Millora i ampliació de l’accés de la població infantil i juvenil a una oferta de cultura i oci de qualitat

Descripció de l'acció:

Garantir la participació en la programació d’espectacles, cicles de teatre, tallers, activitats i programacions especials a la biblioteca.

Comentaris:
Actuació en marxa però encara sense resultats

(Tasca no completada)

Reforç la tasca de conscienciació sobre autonomia i llibertats personals

Descripció de l'acció:

Sexualitat afectiva, diversitat sexual, prevenció activa del sexisme, i prevenció de les drogodependències.

Comentaris:
Encara no s'ha concretat una programació estable

(Tasca no completada)

Increment dels esforços en els serveis d'atenció i acompanyament dels joves

Descripció de l'acció:

Especialment en els elements d’informació, formació i ocupació: projecte Anem per Feina, Punt d'Informació Juvenil i Oficina Jove.

Comentaris:
Pendent de reestructuració interna

(Tasca no completada)

Elaboraració i publlicitació d’una guia de serveis per a joves

Descripció de l'acció:

Elaboraració i publlicitació d’una guia de serveis per a joves en què s’explicaran el conjunt de serveis que ofereix l'Ajuntament de Vilassar i altres administracions properes en favor dels joves.

Comentaris:

(Tasca no completada)

Creació d'espais per als joves on puguin desenvolupar els seus projectes personals o col·lectius

Descripció de l'acció:

Creació d'espais per als joves on puguin desenvolupar els seus projectes personals o col·lectius, com ara espais de coworking, en sintonia amb el projecte de l’espai de Can Robinat.

Comentaris:
Actuació prevista a finals de mandat

(Tasca no completada)

Concreció del primer projecte pilot de masoveria urbana

Descripció de l'acció:

Concreció del primer projecte pilot de masoveria urbana i reformulació de la Comissió que l’ha d’impulsar.Treballar iniciatives d’accés a l’habitatge de lloguer mitjançant la fórmula de compartir espais.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

Cultura viva, patrimoni i esports per a tothom

25 %

Potenciar la cultura i el patrimoni

(Tasca no completada)

Realització del Pla d’Acció Cultural de Vilassar de Dalt

Descripció de l'acció:

Realització del Pla d’Acció Cultural de Vilassar de Dalt, essent la cultura un dels elements claus del desenvolupament del municipi. Aquest determinarà els objectius, les estratègies i els recursos a mitjà i llarg termini

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca completada)

Reorganització de l’organigrama de l’àrea de cultura creant la figura tècnica de Cultura i Festes

Descripció de l'acció:

Reorganització de l’organigrama de l’àrea de cultura creant la figura tècnica de Cultura i Festes (quan les condicions pressupostàries ho permetin), qui per funció tindrà millorar la coordinació de les diferents entitats, l’organització i planificació dels actes culturals i simplificar la comunicació entre les entitats i l’Ajuntament.

Acció completada:
01/07/2016

(Tasca no completada)

Planificar una única agenda cultural amb l’oferta programada des de l’àrea de cultura i des de les entitats

Descripció de l'acció:

D’aquest calendari se n’editarà una agenda trimestral, tardor, hivern, primavera i estiu. El control de l’agenda es realitzarà des de l’àrea de cultura i es vetllarà per a què no hi hagi solapaments i l’oferta quedi repartida equitativament entre els diferents equipaments. El conjunt d’activitats haurà de determinar i dimensionar l’esforç en la mobilització de recursos econòmics i organitzatius, del propi Ajuntament i de les entitats de manera conjunta.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Determinar els usos d'equipaments per a les entitats culturals que no disposin d'espais

Descripció de l'acció:

En concordança amb el Pla d’Equipaments a impulsar des de l’Àrea d’Espai Públic, es determinaran els espais d’ús per a les entitats culturals que no en disposin. Impulsar un espai de creació cultural i artística, per a fomentar l’emprenedoria cultural. Impuls d’un Pla de finançament de les activitats i equipaments culturals que inclogui la possibilitat d’inversions privades, patrocinis i mecenatge.

Comentaris:
Actuació iniciada però encara manca tancar alguns temes

(Tasca no completada)

Desenvolupament d’un pol de creativitat i difusió cultural

Descripció de l'acció:

Desenvolupament d’un pol de creativitat i difusió cultural que vinculi El Casal Popular, La Massa Centre Cultural Vilassarenc, el Museu Arxiu i la biblioteca de Can Manyer, de manera que es donin sinèrgies i col•laboracions mútues que amplifiquin l’activitat cultural al municipi. Establiment d’una Comissió de Coordinació entre les institucions i entitats esmentades. Una funció primordial d’aquesta comissió serà facilitar la cooperació entre les diferents associacions i teatres per tal d’organitzar actes conjunts, compartir material, mancomunar serveis tècnics, i fer cooperativa i complementària l’activitat escènica entre La Massa i el Casal Popular.

Comentaris:
Actuació prevista durant el 2017

(Tasca no completada)

Revisió del model de gestió del Teatre de la Massa

Descripció de l'acció:

Per tal que aquest pugui combinar l’atracció d’activitats escèniques de qualitat, la generació d’ingressos a conseqüència dels lloguers i les estades d’altres companyies, amb una funció més específica de promoció i facilitació de les arts escèniques locals. Erigir-lo com el Teatre del Baix Maresme per obrir-lo a programació conjunta amb els municipis del voltant. Pel que fa a l’equipament i el seu valor patrimonial, crear un espai expositiu sobre l’arquitecte Rafael Guastavino i el seu mètode constructiu.

Comentaris:
Pendent endegar el 2017

(Tasca completada)

Reforma del model de Festa Major per tal d’aconseguir una major implicació social

Descripció de l'acció:

Reforma del model de Festa Major per tal d’aconseguir una major implicació social mitjançant la participació de les entitats en la Comissió de Festes; l’ampliació d’actes familiars i infantils; la millora de la comunicació i l’escenificació dels actes, així com la seva descentralització pel territori; la innovació en les tradicions (Sants Màrtirs i Sants Genis). Manteniment d’un procés participatiu de consultes i aportacions en el marc del projecte participatiu Festa-la Teva, tot partint de l’experiència de protocol de Festes aprovat per la Comissió de Festes i el Ple en el mandat anterior.

Acció completada:
01/08/2016

(Tasca no completada)

Generació de les condicions perquè els diables i la colla gegantera puguin realitzar la seva tasca en condicions

Descripció de l'acció:

Definir conjuntament, amb cadascuna de les colles, sengles convenis de col·laboració i d’us d’infraestrucures municipals, a fi i efecte que la relació entre l’Ajuntament i aquestes colles quedi definida de manera regular, així com els recursos que puguin derivar-se d’aquesta relació.

Comentaris:
Falta tancar l'acord amb els geganters

(Tasca completada)

Generació d’eines de planificació del patrimoni i reordenació dels serveis arxivístics

Descripció de l'acció:

Impuls de les següents accions: a) presentació i desenvolupament del Mapa del Patrimoni Cultural; b) modificació del pla especial i catàleg del patrimoni. Posada en marxa de l’Arxiu Històric de Vilassar al Museu Arxiu, amb la singularitat d’accés al públic del fons medieval provinent del Castell. Dotar les necessitats arxivístiques dels recursos necessaris per actualitzar i ordenar els fons arxivístics.

Acció completada:
02/07/2016

(Tasca no completada)

Potenciació del Museu Arxiu, ampliant la seva base social i desenvolupant projectes a llarg termini

Descripció de l'acció:

Concreció dels elements de museïtzació pas a pas pendents: potenciació del fons històric de la indústria tèxtil, en el marc del projecte de rehabilitació de la Nau Guastavino (Nau Vella), i possible suport al projecte de museu didàctic dels Amics dels Bolets. Desenvolupament d’un programa específic de memòria històrica local recent, a partir de diverses eines d’estudi, a fi i efecte de donar coneixement de les realitats històriques viscudes a Vilassar.

Comentaris:

Promoure l'esport per a tothom

(Tasca completada)

Prioritzar la participació esportiva d’infants i d’altres persones en risc d’exclusió social

Descripció de l'acció:

En el marc de l’Acord “Vilassar Inclou”, prioritzar la participació esportiva d’infants i d’altres persones en risc d’exclusió social, fent convenis amb els clubs i les entitats, tant a nivell econòmic com de suport, per tal que puguin accedir a practicar l’esport sense cap barrera per condició social.

Acció completada:
01/06/2015

(Tasca no completada)

Creació d’una xarxa de Rutes Verdes i Saludables

Descripció de l'acció:

Creació d’una xarxa de Rutes Verdes i Saludables per fer a peu, corrent o amb bicicleta, degudament senyalitzades i amb les infraestructures necessàries per afavorir l’activitat. Prioritzarem l’adequació del tram del camí de Mataró per a aquest ús (2016).Instal·lació de zones d’aparells gimnàstics exteriors a Can Banús. Arranjament de les deficiències de manteniment de les pistes d’atletisme i del seu equipament. Instal·lació a la zona d’aparells gimnàstics per a la gent gran.

Comentaris:
De moment s'ha fet una ruta a peu. Es preveuen fer les altres actuacions durant el 2017

(Tasca no completada)

Desenvolupament de nous trams del circuit de carrils bici i ampliació de la dotació d’aparcaments per a bicicletes

Descripció de l'acció:

Delimitació de les zones pacificades al trànsit com a zones de prioritat veïnal i d’ús de la bicicleta. Desplegament d’aquest projecte als vials longitudinals: Sot d’en Pi, antiga carretera de Premià, vial de can Mayans, avinguda Lluís Companys, Camí de Mataró, garantint la continuïtat als municipis del voltant.

Comentaris:
Només falta ampliar els nous trams de carril bici. Els altres punts ja s'han fet.

(Tasca no completada)

Facilitació de l’ampliació del Rocòdrom Germans Estorach

Descripció de l'acció:

Facilitació de l’ampliació del Rocòdrom Germans Estorach i garantia de connexió d’aquest equipament amb la gestió del Jardí Piferrer com a nou espai públic. Àmplia difusió d’aquest equipament singular com a element de captació de visitants.

Comentaris:
La segona part s'ha fet (accés) però falta ampliar les mesures de seguretat per completar l'actuació

(Tasca no completada)

Definició d’un calendari anual de reforma del Complex Esportiu de Can Banús

Descripció de l'acció:

De manera que pugui absorbir en condicions el gran nivell d’activitat esportiva local que conté. En el marc d’aquest calendari de reformes, en aquest mandat es cobrirà una pista esportiva més a partir de fórmules econòmiques d’arquitectura efímera. Consecució del finançament necessari, públic i privat, per canviar la gespa artificial del Camp de Futbol (Municipal de Vallmorena). Facilitació de la construcció al camp d’una Sala Polivalent i d’estudi per als infants i joves del futbol base local. Projectes de millora per a la viabilitat econòmica de l’equipament.

Comentaris: