Carregant
PAM / Què és el pam?

Què és el PAM?

El Pla d'Actuació Municipal (PAM) o Pla de Mandat és el document on el govern municipal de Vilassar estableix les prioritats per al mandat en curs. Al PAM s'hi detallen les principals accions que es duran a terme per tal d'assolir els objectius estratègics establerts. En la seva elaboració hi ha pres part tots els regidors del govern, juntament amb tots els departaments i responsables municipals per tal de concretar les accions que es faran durant el mandat.

El Ple Municipal del juliol del 2015 va aprovar l’avantprojecte del PAM. Durant els mesos següents (de setembre a desembre) es va realitzar un procés de participació amb les forces polítiques locals, les entitats socials, els treballadors i les treballadores municipals i les interlocucions veïnals per consensuar el document final i treballar en la línia de la corresponsabilització de les polítiques públiques. El resultat final és el document que us podeu descarregar en aquest mateix menú.

Per a què serveix?

El PAM serveix per a fer explícits el compromisos dels responsables municipals davant de la ciutadania per al mandat en curs. Mitjançant el PAM, l'Ajuntament explica els seus objectius i actuacions prioritàries per tal que la ciutadania conegui els projectes que es volen realitzar, valori la seva adequació i el grau de compliment i pugui fer propostes per millorar-lo.

El PAM permet que tota l'estructura municipal tingui clar quins són els objectius prioritaris i quines són les accions a realitzar per tal d'assolir-los. Gràcies a aquesta priorització tots els departaments coneixen quines són les fites que s'hauran d'haver assolit quan acabi el mandat. També facilita el treball transversal en aquells objectius que impliquen diferents departaments i garanteix que tothom treballi amb uns objectius comuns.

Com fer el seguiment de l’avaluació?

La web de visualització del PAM permet consultar l’estat d’execució del Pla per cronologia, línia estratègica, objectius i actuacions.

Per la seva part, els objectius es visualitzen a partir d’un doble codi: el semafòric (color) i càrrega (tipus bateria mòbil). Això permet que la consulta no discrimini a les persones daltòniques. Aquest resultat s’obté de sumar les actuacions de cada objectiu. És a dir: si s’han fet o no s’han fet. Al clicar sobre cada objectiu es pot consultar quines actuacions s’han realitzat i quines no.